Bhasa, Hamro Abhiman / भाषा, हाम्रो अभिमान– By Bijoy Sharma

Bhasa, Hamro Abhiman / भाषा, हाम्रो अभिमान– By Bijoy Sharma

Bhasa, hamro abhiman
Bhasa ho haro abhiman,
Bhasa nai hamro paichan.
Paichan bina k bachnu,
Asto jiban kaslai sachnu.
Bhasa ho hamro sanskar,
Bhasa nai hamro sanskriti.
Sanskriti bina k bachnu,
Asto jiban kaslai sachnu.
Bhasa ho hamro karma,
Bhasa nai hamro dharma.
Dharma bina k bachnu,
Asto jiban kaslai sachnu.
Bhasa bina kasto jiban,
Na bolna sakne, na bujna.
Lato bhaira k bachnu,
Asto jiban kaslai sachnu.
भाषा, हाम्रो अभिमान (In Nepali)
भाषा हो हाम्रो  अभिमान,
भाषा नै  हाम्रो  पहिचन.
पहिचान बिना  क़े बाँच्नु ,
एस्तो जीवन कस्लाई साँच्नु.
भाषा हो हाम्रो संस्कार,
भाषा नै हाम्रो संस्कृति.
संस्कृति बिना क़े बाँच्नु ,
एस्तो जीवन कस्लाई साँच्नु.
भाषा हो हाम्रो कर्म,
भाषा नै  हाम्रो धर्म.
धर्म बिना के बाँच्नु,
एस्तो जीवन कस्लाई साँच्नु.
भाषा बिना कस्तो  जीवन,
न बोल्न  सक्ने, न बुज्न.
लाटो भयेर क़े बाँच्नु ,
एस्तो जीवन कस्लाई साँच्नु.
By, Bijoy Sharma
Comments

comments

Related Posts